partner-przewozy.com | Regulamin
17839
page-template-default,page,page-id-17839,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Regulamin

Regulamin przewozów pasażerskich zorganizowanych przez:
PARTNER – Międzynarodowy Przewóz Osób Ireneusz Kuczyński

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawyz dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000
Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu;
b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów pojazdem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy
administracji publicznej.
3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika.

ROZDZIAŁ II Postanowienia szczegółowe
1. Rezerwacje miejsc na przejazd przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonu dostępnymi na stronie internetowej
firmy www.partner-przewozy.com w godzinach 08:00 – 20:00.
2. Potwierdzenia rezerwacji przyjmowane są dzień przed podróżą w godzinach 08:00 – 12:00.
3. Pasażer uprawniony do przejazdu to osoba, na której imię i nazwisko została przyjęta rezerwacja. Przewoźnik ma prawo prosić do
wglądu dokument tożsamości.
4. Opłata za przejazd następuje w formie gotówki lub przelewu bankowego w wysokości indywidualnie ustalonej z uwagi na
okazjonalną formę przewozu.
5. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu, którego waga nie może przekroczyć łącznie 20 kg. Każda sztuka
bagażu nie może być większa niż wymiary standardowe określone sumą: długość + szerokość = max 170 cm. Dodatkowy bagaż może
zostać zabrany tylko w przypadku wolnych miejsc za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.
6. Pasażer ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego o masie do 5 kg o wymiarach maksymalnych 55x40x25 cm.7. Zabrania
się przewozu w bagażu i przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu transporcie, stwarzać
możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym lub „przewoźnikowi” oraz narażać podróżnych na niewygody.
8. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W pojazdach można spożywać alkohol.
9. „Przewoźnik” ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub zażądać opuszczenia pojazdu w przypadku gdy pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów.
10. „Przewoźnik” ma prawo do pozostawienia na trasie pasażera, jeśli nie stosuję się do przepisów celno – dewizowych.
11. „Przewoźnik” nie odpowiada za szkody polegające na utracie lub zniszczeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz innych cennych przedmiotów pasażera.
12. „Przewoźnik” nie przyjmuję na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem z przyczyn administracyjnych
lub w wyniku działań siły wyższej.
13. „Przewoźnik” nie odpowiada za odwołanie kursów przejazdów spowodowanych zamknięciem granic, awarią samochodu, brakiem
wymaganego minimum uczestników, warunkami atmosferycznymi.
14. „Przewoźnik” nie odpowiada za opóźnienie wynikłe z przyczyn obiektywnych:
– postój na granicy
– przestój pojazdów
– warunki drogowe
– warunki atmosferyczne.

ROZDZIAŁ III Postanowienia Końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

.

Design by vinao.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone